Formandens skriftlige beretning maj 2005.

 Bestyrelsen har afholdt møder den 17.06.04 og 02.03.05.

 Ved møderne har bestyrelsen konstitueret sig. Det seneste videnskabelige møde i Skanderborg var en faglig og social succes og gav et lille overskud. Fagområdebeskrivelsen samt karkirurgernes fokuserede ophold har været diskuteret, og det er vedtaget at offentliggøre procedurebeskrivelser på DFIRs hjemmeside. I øvrigt har foreningens aktiviteter i mellemliggende periode været koncentreret om at arrangere det følgende forårsmøde til afholdelse nu den 19.-20. maj i Korsør.

 Foreningens medlemstal er fortsat stigende nu til 71. Det er igen lykkedes at tiltrække mange internationalt anerkendte foredragsholdere samt danske kapaciteter, og der har igen været stor tilslutning og opbakning omkring mødet med nærved 100 deltagere, hvilket er ny rekord. Det er 3. gang, der afholdes møder af denne karakter, så det er nu en tradition.

 Vi skylder igen firmaerne stor tak, tak for deres velvillige støtte og opbakning omkring mødearrangementet. Desuden har alle i bestyrelsen ydet en stor indsats i forbindelse med mødets arrangement og afvikling.

 Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) har defineret en ny speciallægeuddannelse, som skal starte de første uddannelsesforløb i efteråret 2005. Nogle af de nye kompetencer fremtidige karkirurger skal have, er ”erfaring” i udførelse af arteriografi samt PTA. Danske karkirurger ønsker altså oplæring i endovaskulære behandlingsteknikker, og der er således tale om et oplæg til et samarbejde om rekruttering af uddannelse af fremtidens karterapeuter. Efter møder mellem DKKS, DFIR og Dansk Radiologisk Selskab (DRS) er udarbejdet revideret udgave af målbeskrivelse for hoveduddannelsen i karkirurgi. Det fremgår herefter af denne, at den uddannelsessøgende karkirurg bør udføre procedurer indenfor karradiologi: 10 diagnostiske arteriografier (alle superviserede) og iliaca PTA +/÷ stent om muligt (alle superviserede). Disse procedurer anbefales at være udført ved afslutningen af hoveduddannelsen. Kompetencerne opnås ved fokuseret ophold, initialt i uddannelsen på en uge i den radiologiske afdeling og senere i uddannelsen 3 ugers ikke sammenhængende dage i en billeddiagnostisk afdeling, hvor opholdet koncentreres i a-grafi rummet, hvor undersøgelserne/interventionerne foretages. Dette svarer i høj grad til det oplæg, der blev konkluderet efter langvarig diskussion ved seneste generalforsamling i 2004.

 Der har desuden været afholdt møde i Sundhedsstyrelsen 13.12.04 med deltagelse af DFIR (PEA), DRS formand (Birthe Højlund Bech), DKKS (Henrik Sillesen, Jes Sandermand) samt fra SST (Eva Hammershøj). Den radiologiske opfattelse af mødets formål var at fastlægge nogle realistiske mål for karkirurgernes ophold på røntgenafdelingerne og evt. godkende målbeskrivelsen, idet DRS aldrig er blevet hørt herom. I stedet ønskede SST og DKKS en dialog om uddannelse af den fremtidige ”karinterventionalist”. Karkirurgerne udtalte et ønske om at overtage karinterventionen, helst med egne røntgenrum og under karkirurgisk ledelse, med bemanding af karkirurger og evt. radiologer. Det drejer sig således om etablering af et nyt (karkirurgisk) fagområde. Der blev fremført saglig argumentation for og imod idéen. EH fremførte, at hun syntes, det var en god idé, at radiologer udvikler fagområder, og når de er veludviklede og fungerer, kan (bør) kirurgerne overtage fagområdet. Det blev dog også understreget, at det ligger udenfor SST kompetenceområde, da det er arbejdsgivernes ansvar at efteruddanne speciallægerne i diverse fagområder.

Fortsat dialog med karkirurgerne er vigtig. Det foreslås at udarbejde en liste med ”10 gode argumenter for at karinterventionen skal forblive i det radiologiske speciale” og den fremtidige strategi i forhold til SST og DKKS bør diskuteres, således at vi er klædt på til fremtidens diskussioner (lobbyisme). Det er således også vigtigt, at fagområdebeskrivelsen i interventionsradiologi nu er udarbejdet og indsendt til godkendelse i DRS og DMS. Fagområdebeskrivelsen kan læses på DFIR’s hjemmeside. Efter godkendelse vil den også være at læse på DRSs hjemmeside.

 Det er således også vigtigt som modspil til karkirurgerne, at interventionsradiologer fortsat søger at uddanne sig, dygtiggøre sig og udvikle faget, og i denne forbindelse spiller DFIR en vigtig rolle. Relevant mødeaktivitet er vigtig og herunder de årlige møder i DFIR med højt faglig indhold og som samlingspunkt for danske interventionsradiologer. Det er også vigtigt at hjælpe uddannelsessøgende økonomisk mhp. udenlandsk kursusdeltagelse og træningsophold. Desuden bør forskningsinitiativer fremmes, gerne med støtte fra DFIR. Derfor har DFIR fremsat forslag om oprettelse af et legat med disse formål jf. dagsordnens punkt 5.

 Den teoretiske undervisning ved A-kurserne i diagnostik radiologi skal nedbringes fra 230 til 210 timer. I hvilket omfang dette vil berøre kursus i ”kar- /interventionsradiologi” som i dag har 6 timer er endnu uvist.

 DRSs bestyrelse og repræsentanter fra interesseforeninger, herunder DFIR har afholdt et møde, hvorunder blev aftalt, at der skal etableres et bredt funderet årligt møde med emner på tværs i radiologien. Det første skal afvikles 25.-27. januar 2006 og vil blive opbygget i moduler bl.a. med bidrag fra subspeciale selskaberne/interesseforeningerne. Det er planen, at interesseforeningerne forestår hver en undervisningsblok, således også DFIR. Disse januarmøder vil ikke få indflydelse på de årlige møder i maj måned i DFIR.

 Det forløbne år har således været præget af høj aktivitet med væsentlige emner i DFIR. Interventionsradiologerne bør fortsat være på forkant med udviklingen og dygtiggøre sig i udførelsen af faget, ellers vil andre specialer i lighed med udviklingen i udlandet være klar til at overtage dette fagområde.

 Jeg vil gerne ønske alle et godt møde og herefter er beretningen lagt ud til åben diskussion.

Poul Erik Andersen
Overlæge, lic.med.
Formand for DFIR